O Mnie | About Us

Nazywam się Beata Rulak

Od dzieciństwa kochałam pomagać innym ludziom. Moje marzenie spełniło się po tym jak ponad 12 lat temu wyjechałam do Kanady, aby uczyć się tam metod uzdrawiania kwantowego u boku Richarda Barttleta.

Po powrocie z Kanady założyłam Instytut Przebudzenia, który powstał z myślą o moich rodakach z Polski oraz Body and Mind Transformation stworzony dla cudownych istot jakimi są Irlandczycy.

Interesuję się tematem uzdrowień od dwóch dekad. Od dwunastu lat praktykuję jako bioenergoterapeuta a także Inspirator zmian kwantowych. Pracuję z ludźmi na całym świecie.

Przez wiele lata śledziłam znamienite postacie jak Joe Dispenza, Gregg Braden, Bruce Lipton, Richard Bartlett a nawet uczestniczyłam w Seminariach i kursach prowadzonych przez te wspaniałe osoby, zdobywając Dyplom jeden po drugim, a co ważniejsze doświadczenie, którym przez ponad dekadę dzieliłam się z ludźmi. Lecz to nie dawało mi poczucia Pełni jedności z tym, kim tak naprawdę czuję że Jestem. Poczucie wdzięczności za doskonałe przewodnictwo sięga Zenitu.

Najbardziej cieszę się tym, że w pewnym bardzo przełomowym momencie mojego życia, mogłam to poczuć całą sobą, całym swoim Jestestwem, a nawet TYM SIĘ STAĆ. 

Postacie Ajahna Brahm, Bhante Vimalaramsi, Sunyo, Eckhart Tolle są moim Światłem na ścieżce do dalszego samorozwoju w Drodze do Przebudzenia. I czuję, że to jest moment w którym mogłabym posłużyć skromną wiedzą a przede wszystkim doświadczeniem, tym z was, którzy są już gotowi aby zrozumieć, że to jest właśnie ta cudowna chwila, kiedy możecie tak naprawdę żyć prawdziwym życiem. Zauważyć że prawdziwe życie dopiero dla was zaistniało.

Że Światło także oświetla waszą drogę do nowego, lepszego Tu I teraz.

Nie wiem czy wszyscy będziecie w stanie zrozumieĉ moje przekazy, mogę was tylko zapewnić o tym, że będą płynąć z głębi mojego serca.

Przyjmijcie to, co poczujecie że będzie wam służyć, a odrzućcie to do czego nie jesteście w pełni przekonani.

trees, wilderness, nature-3822149.jpg

Our Mission

Thanks to quantum transformations, I have made many changes in my life, and now, my dear ones, I will help you experience a wonderful enlightenment and make your life what you really deserve.

Our Values

We are all architects of our destiny. My work will help you create the best design of your new dream life.

English

My name is Beata Rulak

 

Since childhood, I loved helping other people. My dream came true after I went to Canada over 12 years ago to learn quantum healing methods with Richard Barttlet.
After returning from Canada, I started the Institute of Awakening, which was created in my home country Poland, Institute of Awakening was created for wonderful beings such as the Irish.
I have been interested in healing for two decades. For twelve years I have been practicing as a bioenergotherapist and an Initiator of quantum changes. I work with people all over the world.
For many years, I followed great figures like Joe Dispenza, Gregg Braden, Bruce Lipton, Richard Bartlett and even attended Seminars and courses taught by these wonderful people, earning a Diploma one by one, and more importantly, the experience that I shared with people for over a decade . But that didn’t make me feel Fully One with who I really feel I am. The feeling of gratitude for excellent guidance reaches its zenith.
What I’m most happy about is that at a very crucial moment in my life, I could feel it with my whole being, and even BECOME THIS.
The characters of Ajahn Brahm, Bhante Vimalaramsi, Sunyo, Eckhart Tolle are my Light on the path to further self-development on the Path to Awakening. And I feel that this is the moment when I could use my little knowledge and above all experience, those of you who are ready to understand that this is the wonderful moment when you can really live a real life. To notice that real life has just come into existence for you.
That the Light also illuminates your path to a new, better here and now.
I do not know if all of you will be able to understand my messages, I can only assure you that they will come from the depths of my heart.
Accept what you feel will serve you, and discard what you are not fully convinced of.

Course with Gregg Braden

31.Październik 2019 to data, która ma szczególne znaczenie w moim życiu.

Tego dnia miałam zaszczyt osobiście poznać Gregga Bradena na konferencji zatytułowanej Człowiek jako Projekt i poznać co to jest Koherencja Serca I Umysłu. To wydarzenie spowodowało otwarcie nowego rozdziału w moim życiu.
Dziękuję wszystkim twórcom tego wydarzenia.

31. October 2019 is a date that has a special meaning in my life.
On that day I had the honor to personally meet Gregg Braden at the conference entitled Man as Design and learn what the Coherence of Heart and Mind is. This event opened a new chapter in my life.
Thank you to all the creators of this event.

Gregg Braden